SZMSZ

MAGYARPOLÁNYI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

SZERVEZETI ÉS MÜKŐDÉSI SZABÁLYZATA

 

 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolániy Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatát a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a következőképpen határozza meg:

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

 

 1. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési értéktár bizottsági teendők ellátásával a Magyarpolányi Települési Értéktár Bizottságot (továbbiakban: Bizottság) hatalmazza fel.

 

1.1. A Bizottság megnevezése:            Magyarpolányi Települési Értéktár Bizottság

1.2. A Bizottság helye:                            Magyarpolány Község Önkormányzat székhelye

Magyarpolány Dózsa u 6

 

 1. A szabályzat célja a települési helyi értékek körének meghatározására, védelmük és megőrzésük feltételeinek biztosítására irányuló feladatok ellátására vonatkozó szabályok megalkotása, a Bizottsági munka szabályainak megalkotása. Települési értéktár a település területén fellelhető nemzeti értékeket tartalmazó gyűjtemény, a Magyarpolány község szempontjából meghatározó jelentőségű, a községhez való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték, stb., amelyet a Bizottság annak minősít.

 

3.A Bizottság tagjainak száma: 4 fő. A Bizottság munkájába külső szakértőket vonhat be – így például a helyi közművelődési feladatellátás intézményét, továbbá a nemzeti és megyei értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket –, amennyiben ezek esetleges költségvonzata esetén Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes tájékoztatás alapján a szükséges előirányzatot biztosítja.

 

4.A tagok tevékenységüket társadalmi megbízatásként, díjazás nélkül látják el.

 

 

 1. TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG FELADAT_ ÉS HATÁSKÖRE

 

 1. A Bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint a nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban Hkr.) tartalmazza, tevékenységét a Htv. és a Hkr. előírásai, valamint e szabályzatban foglaltak szerint végzi.

 

 1. A Bizottság feladatai:
 • a települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséről való gondoskodás (pl. évente a gyűjtemény közzététele a helyi sajtó vagy az önkormányzati honlap útján, stb.),
 • a helyi települési értékek körének meghatározása, szükség szerint módosítása, a Települési Helyi Értékek Gyűjteményének összeállítása,
 • javaslattétel a Bizottság működéséhez kapcsolódó pénzeszközök biztosítására és felhasználására Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felé,
 • félévente – legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig – a képviselő-testület tájékoztatása,
 • Hungarikumok Gyűjteményébe való felvételre való javaslattétel.

 

 1. A Bizottság feladatkörében eljárva a Bizottság elnökének feladatai:
 • a Bizottság ülésének összehívása, vezetése,
 • a Bizottság döntéseinek nyilvántartása, közzétételéről való gondoskodás,
 • a Bizottság képviselete külső állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, szervezetek előtt,
 • a települési értéktárba felvett alkotások megyei értéktár részére történő továbbítása.

 

III. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI

 

 1. A Bizottság szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal ülésezik és félévente, legkésőbb az adott félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a képviselő-testületnek. A beszámoló tartalmazza legalább az adott időszakban hozott bizottsági döntések, a települési értéktárba felvett értékek megnevezését, ismertetését, az elutasított kérelmek rövid tartalmát, a Bizottság döntései alapján tett intézkedéseket.

 

 1. A települési értékké minősítéshez a jelenlévők több mint felének egybehangzó szavazata szükséges.

 

 1. A Bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket a helyi önkormányzat- az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel – biztosítja.

 

 1. A Bizottság működésével kapcsolatos adminisztratív teendők, szervezési feladatok ellátásáról a Magyarpolány Önkormányzati Hivatala gondoskodik.

 

 1. A Bizottság ülését az elnök hívja össze. A Bizottság ülése nyilvános.

13.1. A Bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a Bizottság tagjai és az ülésre meghívottak legkésőbb az ülést megelőző 3. napon megkaphassák.

13.2. A Bizottság munkája során a kommunikáció elsődleges formája az elektronikus út, a meghívók, tájékoztatók és előterjesztések továbbítása elsősorban email útján történik.

13.3. A Bizottság elnöke az ülésre tanácskozási joggal meghívhat a nemzeti értékmentésben közreműködő civil szervezetet vagy egyéb, szakértelemmel rendelkező személyt.

 

 1. A Bizottság az ülésének időpontjáról, napirendjéről a Bizottság elnöke a település lakosságát a www.magyarpolány.hu honlapon, vagy az önkormányzat hirdetőtábláján keresztül a meghívó kiküldésével egyidejűleg tájékoztatja.

 

 1. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés.

 

 1. A Bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a Bizottság elnöke állapítja meg.

 

 1. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a Bizottság egyszerű szótöbbséggel fogad el. A Bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.

 

 1. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a Bizottság elnöke figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan, a bizottság munkáját zavaró magatartást tanúsít.

 

 1. A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza:

19.1. az ülés időpontját és helyét,

19.2 a jelenlévők nevét,

19.3. a tárgyalt napirendi pontokat,

19.4. a tanácskozás lényegét,

19.5 a Bizottság határozatait, melyekben rögzíteni kell a Bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét,

19.6. a szavazás számszerű eredményét,

19.7. a Bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.

 

 1. A jegyzőkönyv mellékletét képezi

20.1. a meghívó és a tárgyalt írásbeli előterjesztést,

20.2. az írásban benyújtott kiegészítés,

20.3. a jelenléti ív.

 

 

 1. A JAVASLATTÉTEL ÉS DÖNTÉSHOZATAL SZABÁLYAI

 

 1. Helyi értékké nyilvánításra az Értéktár vezetőjének címezve, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet indokolni, szükség és lehetőség szerint a javaslattevő dokumentálni köteles. A javaslattétel tartalmára és formájára vonatkozóan a Hkr. 6. § (4) bekezdése, továbbá 1. melléklete az irányadó.

 

 1. A beérkezett javaslatot a Bizottság vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított határidőig nem tesz eleget, a Bizottság érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten indítványozza.

 

 1. Az értéktárba való felvételről a javaslat beérkezését követő 90 napon belül a 9. pontban írt szavazati aránnyal a Bizottság dönt, melyről a javaslattevőt írásban értesíti.

 

 1. A Bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza, a Bizottság tagja a döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól.

 

 1. A Bizottság a döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza.

 

 1. A Bizottság határozatait külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni, a döntés időpontját hónap, nap és a MTÉB (Magyarpolániy Települési Értéktár Bizottság) betűjelzés feltüntetésével.

 

 1. NYILVÁNTARTÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

 

 1. A Bizottság által az értéktárba felvett értékek adatait a Hkr. 1. mellékletének II. pontjában írt tartalommal – szakterületenként kategóriák szerint elkülönítve – kell nyilvántartásba venni.

 

 1. A helyi települési értéktár nyilvántartott adatait – az értéktárba való felvételről szóló döntést követő 8 napon belül – az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

 

 1. Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba.

 

 

Magyarpolány

 

Záradék:

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 46/2017. (XI.17) számú határozatával jóváhagyta.

 

jegyző