Aktuális

Tartalomjegyzék

Képviselő-testületi ülések meghívói

Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Szent Mihály napi terményünnep és tűzgyújtás

Szent Mihály napi terményünnep és tűzgyújtás

 

Magyarpolány 2014. szeptember 27.


Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

2014. évi választási közlemények

Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Nyárbúcsúztató és Nemzetiségi Nap 2014

Nyárbúcsúztató és Nemzetiségi Nap Magyarpolány


2014. augusztus 29-31.


Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Szentlélekváró zenés áhitat

Szentlélekváró zenés áhitat


Sillye Jenő és barátai

 

Magyarpolány, Római Katolikus templom

 

2014. június 7. 16 óra


Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

KÖZLEMÉNY a 2014. évi óvodai beiratkozás rendjéről

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményt tesszük közzé:

 

Magyarpolány Község Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdése értelmében a 2014/2015. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében 2014. április 28-29. napjaira tűzte ki. Az Tagintézmény felvételi körzete Magyarpolány és Ajka települések közigazgatási területe.

 

A gyermekek beíratását a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 10.) a fenti napokon 08-16 óra között lehet megtenni. A tagintézmény az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosítja. Az intézményegység az alapító okirata szerint nemzetiségi nevelést folytat.

 

A 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdésének végrehajtása érdekében az óvoda vezetője először azoknak a harmadik életévüket betöltött, vagy annál idősebb gyermekek felvételéről gondoskodik, akik az intézmény működési körzetében laknak. Azon gyermekek, akik a felvételtől számított fél éven belül betöltik a harmadik életévüket, szintén felvehetőek oly módon, hogy óvodába akkor léphetnek, amikor a harmadik életévüket betöltötték. Ez alól kivételt képez az a helyzet, ha a harmadik életévet betöltött vagy annál idősebb gyermekek felvétele után elegendő férőhely marad. Az igények teljesítése ez esetben a beíratás sorrendjében történik.

 

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét 2014. december 31. napjáig betölti és még nem jár óvodába.

Az 1993. évi LXXIX törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Ha a gyermek az 1993. évi LXXIX törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, óvodás gyermek esetén az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Óvodai beiratkozáskor szükséges iratok:

-          a gyermek TAJ kártyája, lakcímkártyája (ennek hiányában születési anyakönyvi kivonata)

-          szülők személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

 

Az óvoda vezetője

a)      az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b)      a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában

közli a szülővel.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2014. május 31.

 

Az óvoda döntése ellen - érdeksérelemre hivatkozással - a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül indíthat eljárást a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél. (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.)

 

Magyarpolány Község Önkormányzata


Tartalomjegyzék

Pályázat a Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására

Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadási rendje

Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Óvodavezetői pályázat

Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Tájház és Falumuzeum, kulcsosház elérhetőség

Tájház és Falumúzeum, Kulcsosház elérhetőség:

 

Farkasné Osváth Zsuzsanna
Tel: 06/20 2204337

E-mail: hivatal@magyarpolany.hu


Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék
RetArt design