Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálata

Fenntartó neve: Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás

Intézmény megnevezése: Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálata

Székhelye: 8440 Herend, Kossuth u. 125.

Telephely: 8449 Magyarpolány, Dózsa Gy. u. 10/a (volt szolgálati lakás)

Nyitvatartás: hétfő – csütörtök: 8.00 16.00 óráig, péntek: 8.00 – 13.00 óráig

Családgondozó:

Elérhetőségek:

Központi vezetékes telefon: 88/503-740

Intézményvezető tel.: 88/503-741 vagy 20/337-6262

Családgondozó telefonos elérhetőségei:

 

Gyermekjóléti szolgálat 

A szolgáltatás célja, hogy a gyermekek jogai érvényesüljenek, a szülők és a gyermekek bizalommal forduljanak a szolgálathoz, illetve a gyermekek problémái a családon belül megoldódjanak. A gondozási folyamaton belül megkülönböztetünk veszélyeztetettséget megelőző (alapellátás)-, veszélyeztetettséget megszüntető (védelembe vétel) gondozást, valamint a családjából kikerült gyermekek (átmeneti- tartós nevelésbe vétel, utógondozás, ideiglenes hatályú elhelyezés) visszagondozását.

Családtervezési, pszichológiai, a nevelési, egészségügyi mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást illetve az ezekhez való hozzájutást szervezi. A szociális válsághelyzetben levő várandós anyát támogatja, tanácsokkal látja el, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutást szervezi. Meghallgatja a gyermekek panaszát és annak orvoslása végett, megteszi a szükséges intézkedéseket. Segíti a hivatalos ügyek intézését.

A veszélyeztetettség megelőzése érdekében észlelő és jelzőrendszert működtetünk, melynek keretében kezdeményeztük és összehangoltuk az érintett személyek részvételét a gyermekeket veszélyeztető okok időben történő felismerése érdekében. A jelzőrendszernek az a célja, hogy a szakemberek a maguk területén ellátva feladatukat egymással konzultáljanak, egymás munkáját megismerve, támogatva és kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében.

Egy- egy eset összes körülményeinek feltárása után mérlegeljük, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszűntethető- e az alapellátás keretein belül, vagy hatósági intézkedés szükséges (védelembe vétel). A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak rendezése, családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása. A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében.

Az utógondozás célja, hogy az átmeneti és tartós nevelés megszűntetése vagy megszűnése után elősegítse a gyermek vagy fiatal felnőtt családi környezetbe való visszailleszkedését, illetve önálló életének megkezdését. Támogatjuk a szülőket a nevelésbe vétel megszűntetéséhez szükséges feltételek megvalósulásában, valamint a gyermekekkel való folyamatos kapcsolattartást segítjük elő.

Családsegítő szolgálat

A családsegítés célja, hogy a szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítséget igénylő személyek, családok problémái megelőzhetőek legyenek, vagy a már kialakult probléma megoldódjon. A Családsegítő Szolgálat feladata a családsegítő szolgáltatás keretében olyan általános és speciális szolgáltatás biztosítása, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, a közösségek jólétéhez, fejlődéséhez, a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

Segítséget nyújtunk a szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízis helyzete miatt segítséget igénylőknek:

– az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésében,

– a krízishelyzet megszüntetésében, valamint az életvezetési képesség megőrzésében.

Figyelemmel kísérjük a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárjuk a nagy számban előforduló problémák okait, és jelezzük azokat az illetékes hatóság, szerv felé.

Tájékoztatást nyújtunk:

– a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról.

– a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről; valamint a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és igénybevételük módjáról

– az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv elérhetőségéről, az ellátások igényléséhez szükséges iratokról.

Szervezzük az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást.

Biztosítjuk az aktív korú tartós munkanélküliek segítő programját.

Szervezzük a nehéz élethelyzetben élő családok részére az adománygyűjtést (ruha, bútor, játék, könyv).

Egyéb tevékenységek:

Pszichológiai tanácsadás: Az intézmény megalakulása óta nagyon fontosnak tartja pszichológus alkalmazását helyben. Nem csak a lakosság helyzetét könnyíti meg egy ilyen szolgáltatás, hanem a családgondozói munkafolyamat szerves részét is képezi. Jelenleg minden héten 4 órában lehet igénybe venni, előzetes egyeztetés alapján, mivel több helyszínen működik a tanácsadás.

Adományházakat majdnem minden településen működtetünk, amelynek célja, hogy a helyi lakosságtól jövő hasznos ruhákat, bútorokat, háztartási gépeket eljuttassunk azokhoz a családokhoz, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy mindent újonnan vásároljanak.

Prevenciós munka: Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk, hogy átfogó prevenciós programokat dolgozzunk ki. A prevenciós munka- és azon belül a gyermekeknek és szüleiknek nyújtható programok- a családgondozási folyamat kiegészítő tevékenységei közé sorolható.

Az elmúlt években számtalan színes játszóházat, napközis tábort, kirándulást, klubfoglalkozást szerveztünk, valamint bekapcsolódtunk a helyi falunapok, gyermeknapok szervezésébe is.