Közlemény a 2016. évi óvodai beiratkozás rendjéről

KÖZLEMÉNY

A 2016. évi óvodai beiratkozás rendjéről

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményt tesszük közzé:

 

Magyarpolány Község Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdése értelmében a 2016/2017. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében 2016. április 20-21. napjaira tűzte ki. Az intézmény felvételi körzete Magyarpolány és Ajka települések közigazgatási területe.

A gyermekek beíratását a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 10.) a fenti napokon 08.00-16.00 óra között lehet megtenni. Az intézmény az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosítja. Az intézmény az alapító okirata szerint nemzetiségi nevelést folytat.

 

A 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdésének végrehajtása érdekében az óvoda vezetője először azoknak a harmadik életévüket betöltött, vagy annál idősebb gyermekek felvételéről gondoskodik, akik az intézmény működési körzetében laknak. Azon gyermekek, akik a felvételtől számított fél éven belül betöltik a harmadik életévüket, szintén felvehetőek oly módon, hogy óvodába akkor léphetnek, amikor a harmadik életévüket betöltötték. Ez alól kivételt képez az a helyzet, ha a harmadik életévet betöltött vagy annál idősebb gyermekek felvétele után elegendő férőhely marad. Az igények teljesítése ez esetben a beíratás sorrendjében történik.

 

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét 2016. augusztus 31. napjáig betölti és még nem jár óvodába, valamint aki 2016. szeptember 1. napját követően tölti be 3. életévét.

Az 1993. évi LXXIX törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.Ha a gyermek az 1993. évi LXXIX törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, óvodás gyermek esetén az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Óvodai beiratkozáskor szükséges iratok:

–          a gyermek TAJ kártyája, lakcímkártyája (ennek hiányában születési anyakönyvi kivonata)

–          szülők személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

 

Az óvoda vezetője

a)      az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b)      a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában

közli a szülővel.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2016. május 21.

 

Az óvoda döntése ellen – érdeksérelemre hivatkozással – a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül indíthat eljárást a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél. (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.) A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani.

 

Magyarpolány Község Önkormányzata