Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Helyi rendeletek

Magyarpolány Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven.

Nem releváns.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Magyarpolány Község Önkormányzata:

 • Egyházi ingatlanok (templom, kálvária, belterületen és külterületen lévő keresztek) állagmegóvását szolgáló pályázatok elkészítésében és bonyolításában való részvétel, amelynek célja a falukép javítása, a plébános jóváhagyásával.
 • Testvér-települési kapcsolat fenntartása Zwönitz (Németország) és Edelsbach (Ausztria) településekkel.
 • A Magyarpolányért Nemzeti Örökségünkért Közalapítvány alapítója
 • Az alábbi szervezetekben való tagsági részvétel:
  1. Herend környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálata
  2. „Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport” Közhasznú Egyesület
  3. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
  4. Europassio Szövetség
  5. Bakony és Balaton Térségi TDM szervezet

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Hétfő: 8.00-12.00 és 12.30-16.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00-12.00 és 12.30-16.00
Csütörtök: 8.00-12.00 és 12.30-16.00
Péntek: 8.00-13.30

 • az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra,

sommás eljárásban nyolc nap,

teljes eljárásban hatvan nap,

fellebbezési határidő: tizenöt nap.

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

link

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nincs.

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai:

A Képviselő-testület munkáját éves munkaterv szerint végzi. A munkaterv összeállítása a bizottságok, képviselők, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek vezetőinek javaslatai alapján történik.

A munkatervben meghatározott napirendekhez az előterjesztési javaslatot a munkatervben megjelölt előterjesztő (előadó) irányításával a Hivatal szakügyintézője készíti el.

A képviselő-testület munkatervével összhangban végzik a bizottságok munkájukat. A bizottsági munkáért a bizottsági elnökök a felelősek.

A bizottságok előterjesztési javaslatokról határoznak, a döntéseket jegyzőkönyvek rögzítik.

A bizottsági javaslat (rendelet-tervezet, határozati javaslat, állásfoglalás, tájékoztató, beszámoló) a Képviselő-testület elé kerül.

A testületi szerv üléseinek helye:

Magyarpolány: 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

A napirendi javaslatról a képviselő-testület dönt (rendelet, határozat, beszámoló, állásfoglalás, ajánlás). Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a javaslatot arról rendelet megalkotásával, vagy határozattal dönt. A képviselők a döntéshozatalban igen, nem vagy tartózkodom szavazattal vesznek részt. Érintettségét a képviselő bejelenti és kérheti a döntéshozatalból való kizárását.

A Képviselő-testület üléseiről és döntéseiről készített jegyzőkönyvet a hivatal készíti el. A jegyzőkönyvben rögzített határozatok nyilvántartása a jegyzőkönyvet készítő személy feladata.
Az SZMSZ-ben meghatározott módon (honlap, NJT, hirdető tábla, stb.) történik a rendeletek lakosság felé történő kihirdetése. A rendeleteket a polgármester és a jegyző írja alá, a kihirdetésért a jegyző a felelős.

8.1.) Magyarpolány Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

8.2.) Magyarpolány Község Önkormányzat jegyzőkönyvei

8.3.) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

9.1. Jogszabálytervezetek Magyarpolány

9.2. Előterjesztések Magyarpolány

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hirdetmények Magyarpolány

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nincs.

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 • HH és HHH gyermekek statisztikája
 • Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről a 2022. évben
 • Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól 2022.
 • Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2022. évi összefoglaló adatai
 • Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2022. évi összefoglaló adatai

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

eves_jelentes_2023_4050

eves_jelentes_2023_4055

eves_jelentes_2023_4064

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns.

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nem releváns.

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns.

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nem releváns.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns.

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns.

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns.

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns.