Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2015. (VII. 24.) önkormányzati rendeletének, ezzel Magyarpolány Község Településrendezési Tervének módosításáról – iskolai tornaszoba

Tisztelt Partnerek!

Magyarpolány Község Önkormányzata megkezdte Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2015. (VII. 24.) önkormányzati rendeletének, ezzel Magyarpolány Község Településrendezési tervének módosítását.

A módosítás az alábbi területet érinti:

Magyarpolány község Képviselő-testülete 68/2020. (IX. 17.) számú határozatában döntött arról, hogy a kiemelt állami beruházásként megvalósuló iskolai tornaszoba helyszínéül az Önkormányzat tulajdonában álló 488, 489, 471. hrsz. alatti ingatlanokat jelöli ki. Az iskolai tornaszoba építési engedélyezési terveinek elkészítéséhez első körben szükséges a településrendezési eszközök módosítása, amelyet a Képviselő-testület 57/2021. (IX. 30.) számú határozatával kezdeményezett.

Fent megjelölt ingatlanok a hatályos településrendezési eszközök szerint Vt-3 jelű építési övezetbe tartoznak. A jelenlegi előírások nem teszik lehetővé önálló sportlétesítmény elhelyezését a Vt-3 jelű építési övezetben, ezért szükséges a településrendezési eszközök és a településkép védelméről szóló rendelet módosítása akképpen, hogy a Magyarpolány 488, 489, 471. hrsz. alatti ingatlanokon a Magyar Nemzeti Sportközpontok finanszírozásában megépítésre kerülő iskolai tornaszoba megfelelő és jogszerű elhelyezése biztosított legyen. Ezen belül a településrendezési eszközökben szereplő Vt-3 jelű építési övezetben, valamint a településképi rendeletben szereplő TV1 jelű karakterterületen önálló sportlétesítmény elhelyezési lehetőségének biztosítsa, a megengedett legnagyobb építménymagasság, az elhelyezhető épület legnagyobb bruttó alapterülete, az építészeti kialakítás, az előírt anyaghasználat, a megengedett tetőhajlás és az építési hely korrekciója.

Magyarpolány Község Önkormányzata a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete alapján a Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2015. (VII. 24.) önkormányzati rendeletének, ezzel Magyarpolány Község Településrendezési Tervének módosításáról ezúton tájékoztatja a partnereit, továbbá a közzététel napjával (2021. december 6.) lakossági fórumot indít.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (1)-(2) bekezdései értelmében a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (3)(5) és (6) bekezdése szerinti előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

Az észrevételek és javaslatok megtételére nyitva álló határidő utolsó napja: 2021. december 20.
Az észrevételeket és javaslatokat a jegyzo@magyarpolany.hu e-mail címre várjuk.

A módosítás dokumentációja az alábbi linkekről letölthető:

Mpolány_tornaszoba_tárgyalásos_szöveges_anyag_2021_10

Mpolány_rendelet_tervezet_tornaszoba_HÉSZ_módosítás_2021_10

Mpolány_rendelet_tervezet_tornaszoba_TKR_módosítás_2021_10